Jotform Language Translation

 • Profile Image
  fengx4@gmail.com
  Asked on October 13, 2013 at 05:19 AM

  “ JotForm ·最简单的形式生成器”=>“ ”,

      “点击标题进行编辑。 ”=>“ ”,

      “保存” => “”,

      “预览” = > “ ”

      “撤消” = > “ ”

      “重做” = > “ ”

      “经纪人” => “ ”,

      “谢谢你” =>“ ”

      “购表” => “ ”,

      “源代码” => “”,

      “首选项” = > “ ”

      “条件” = > “ ”

      “表格样式” => “ ”,

      “设置及分享” =>“ ”

      “问题” => “属性”,

      “表格工具” => “ ”,

      “标题” = > “ ”

      “文本框中输入” => “”,

      “文本区域” => “ ”,

      “下拉” => “ ”

      “单选按钮” => “ ”,

      “复选框” => “ ”,

      “文件上传” => “ ”,

      “提交按钮” => “ ”,

      “快速工具” => “ ”,

      “全名” => “ ”,

      “电子邮件”=>“ ”,

      “地址” = > “ ”

      “数” = > “ ”

      “手机设置” = > “ ”

      “出生日期选取器”=>“ ”,

      “调查工具” => “ ”,

      “星级” => “ ”,

      “规模评估” => “ ”,

      “分级” => “”,

      “滑块” = > “ ”

      “范围” = > “ ”

      “微调” => “”,

      “黑客帝国” = > “ ”

      “表格收起” => “ ”,

      “分页符”=>“ ”,

      “电动工具” => “ ”,

      “文本” => “”,

      “日期时间” => “”,

      “密码箱” => “ ”,

      “隐框” => “ ”,

      “验证码” => “”,

      “图像” = > “ ”

      “自动完成” => “ ”,

      “支付工具” => “ ”,

      “主题” => “”,

      “中..请稍候。 ”=>“ ”,

      “正常”=>“屏幕”,

      “全屏”=>“ ”,

      “顶” => “”,

      “返回页首”=>“ ”,

      “OK” = > “ ”

      “消息从Jotform ” => “”,

      “取消” = > “ ,

      “这是一个错误的向导,请联系Jotform支持。 ”=>“ ”,

      “复制到剪贴板”=>“ ”,

      “复制” = > “ ”

      “谢谢你填写我们的表单。 ” => “ ,

      “新提交” => “ ”,

      “查看此提交上JotForm ” => “”,

      “邮件发送成功。 ”=>“ ”,

      “翻转” = > “ ”

      “条件向导” => “ ”,

      “表明这一领域”=>“ ”,

      “解除条件” => “ ”,

      “返回” = > “ ”

      “下一步” => “”,

      “完成” = > “ ”

      “自动应答” => “ ”,

      “通知” = > “ ”

      “邮件精灵” => “ ”,

      的“ noreply@jotform.com ” => “”,

      的“ JotForm ” => “”,

      “电子邮箱”=>“ ”,

      “你的名字” => “ ”,

      “提供发件人和收件人详细信息”=>“ ”,

      “切换到HTML模式”=>“ ”,

      “使用”文本“ E - MAIL ”=>“ ”

      “输入您的e - mail地址,以便接收通知。 ”=>“ ”,

      “ E- mail地址,应该是有效的。 ”=>“ ”,

      “输入你的名字被用在自动响应。 ”=>“ ”,

      “请输入您的e - mail地址被用在自动响应。 ”=>“ ”,

      “输入一个名称,电子邮件。 ”=>“ ”,

      “撰写电子邮件” => “ ”,

      “输入一个E-mail地址发送测试电子邮件: ”=>“ ”,

      “请输入您的电子邮件”=>“ ”,

      “ E-mail发送”=>“ ”,

      “你确定你要删除此邮件”=>“ ” ,

      “确认” = > “ ”

      “删除”=>“ E - MAIL ”,

      “关闭” => “”,

      “回复和收件人设置”=>“ ”,

      “测试” => “电子邮件”,

      “完成” => “”,

      “无题表” => “”,

      “你有未保存的更改:你确定是否要放弃他们吗? ”=>“ ”,

      “单击”编辑“=>” “,

      “向导” = > “ ”

      “编辑HTML ” => “ ”,

      “属性” => “”,

      “删除” = > “ ”

      “必需” => “”,

      “动起来” => “ ”

      “下移” => “ ”

      “展开” = > “ ”

      “缩水” = > “ ”

      “合并到上面一行”=>“ ”,

      “移动到一个新行”=>“ ”,

      “重复” => “”,

      “付款向导” => “ ”,

      “你想 将产品< / B> U>用另一个支付网关的? ” =>“ ” ,

      “你不能添加一个以上的支付< / U >工具,请删除现有的一个。 ”=>“ ” ,

      “你不能添加一个以上的 capctha < / U >工具,请删除现有的第一。 ”=>“ ” ,

      “电子邮件列表” => “ ”,

      “添加新电子邮件”=>“ ”,

      “提示:你知道你还可以更改这些属性工具栏? ” => “ ”

      “ ON ”=>“ ”,

      “关闭 - 主题”=>“ ”,

      “添加新的选项” => “”,

      “选项” = > “ ”

      “保存” = > “ ”

      “新提交” => “”,

      “请输入一个有效的地址”=>“ ”,

      “示例” => “”,

      “哎呀!发生问题,请刷新页面或清理你的饼干。 ”=>“ ”,

      “为了使用JotForm ,您必须启用饼干< / B >,否则你的工作无法被保存,你将失去所有的修改。” = >“ ”

      “欲了解更多信息。 ”=>“ ”,

      “表格操作” => “ ”,

      “显示透明度” => “ ”,

      “隐藏” => “透明度”,

      “电子邮件设置”=>“ ”,

      “自动保存” => “ ”,

      “发送通知和提交的确认邮件”=>“ ”,

      “提交后,页面重定向用户到”=>“ ”,

      “添加到您的网站的形式,或发送给他人”=>“ ” ,

      “更新表格设置”=>“ ”,

      “条件字段设置”=>“ ”,

      “等于” => “ ,

      “不等于” => “ ,

      “包含” = > “ ,

      “不包含” => “ ,

      “开始” => “ ”

      “ ” => “结束,

      “是空的” => “”,

      “充满” =>“ ”

      “小于” => “”,

      “大于” => “ ,

      “之前” => “”,

      “之后” => “”,

      “请选择” => “ ”

      “页%d ”=>“ ”

      “谢谢你的提交”=>“ ”

      “场” = > “ ”

      “跳至” => “ ,

      “注:此邮件将不会被发送,如果条件不匹配”=>“ ”,

      “重定向” => “ ,

      “显示消息” => “ ”,

      “添加新规则”=>“ ”

      “添加新条件”=>“ ”

      “保存条件” => “ ”,

      “空白表格” => “ ”,

      “联系我们” =>“ ”

      “客户满意度调查”=>“ ”,

      “申请职位” => “ ”,

      “会员注册” => “ ”,

      “建议网站”=>“ ”

      “婚礼出席” => “ ”,

      “提交产品” => “ ”

      “保留” = > “ ”

      “考勤表” => “ ”,

      “错误报告” => “ ”,

      “RSVP ” => “”,

      “新表单向导”=>“ ”,

      “继续” = > “ ”

      “捐赠” = > “ ”

      “帐户信息” => “”,

      “付款选项” => “ ”,

      “产品” = > “ ”

      “订阅” = > “ ”

      “谢谢你” =>“ ”

      “数量” => “”,

      “颜色” = > “ ”

      “ T恤尺寸”=>“ ”,

      “打印尺寸” => “ ”,

      “屏幕分辨率” => “ ”,

      “鞋码” => “ ”,

      “请输入捐赠文本。 ”=>“ ”,

      “你应该至少增加一个产品。 ”=>“ ” ,

      “你应该至少增加一个订阅。 ”=>“ ” ,

      “添加新认购”=>“ ”,

      “认购详细信息” => “”,

      “订阅” => “ ”,

      “添加新产品”=>“ ”

      “产品详细信息” => “ ”,

      “保存” => “产品”,

      “无” = > “ ”

      “启用” = > “ ”

      “新认购” => “ ”,

      “新产品” => “”,

      “删除信息” =>“ ”,

      “编辑选项” => “”,

      “请输入选项名称。 ”=>“ ”,

      “请输入此选项的各种属性。 ”=>“ ”,

      “只接受数值”=>“ ”,

      “输入”=>“ %s的名称”,

      “标题我” =>“ ”

      “选择一个日期”=>“ ”,

      “输入上面的文字” => “ ”,

      “提交表单” => “ ”,

      “总计” = > “ ”

      “这种整合尚未配置”=>“ ”,

      “运行配置向导”=>“ ”,

      “由于只有一个产品,这个项目不会被看到在窗体上。 ” => “ ”,

      “运行向导更新付款细节。 ”=>“ ”

      “请选择” => “ ”

      “其他” = > “ ”

      “男” => “”,

      “女” => “”,

      “N / A ”=>“ ”,

      “星期一” => “”,

      “星期二” => “”,

      “星期三” => “”,

      “星期四” => “”,

      “星期五” = > “ ”

      “星期六” = > “ ”

      “星期日” = > “ ”

      “一月” => “”,

      “二月” = > “ ”

      “三八” = > “ ”

      “四月” => “”,

      “五一” => “”,

      “六一” = > “ ”

      “七一” = > “ ”

      “八一” = > “ ”

      “九月” = > “ ”

      “十一” = > “ ”

      “ 11月” => “”,

      “ 12月” => “”,

      “人民日报” = > “ ”

      “周末画报” = > “ ”

      “双周”=>“ ”,

      “每月” = > “ ”

      “双月”=>“ ”,

      “季刊” = > “ ”

      “半年度”=>“ ”,

      “每年” => “”,

      “每两年”=>“ ”,

      “一天” => “”,

      “三天” => “ ”,

      “五天” => “ ”,

      “ 10天” => “ ”,

      “ 15天” => “ ”,

      “30天” => “ ”,

      “ 60天” => “ ”,

      “6个月” => “ ”,

      “ 1年” => “ ”,

      “默认” = > “ ”

      “记” => “主题”,

      “粉蓝” => “ ”,

      “灰皮书” => “ ”,

      “后黄”=>“ ”,

      “牛仔裤” => “ ”,

      “工业黑暗” => “ ”,

      “旧纸” => “ ”,

      “固体形式” => “ ”,

      “XXL表” => “”,

      “标题” = > “ ”

      “字体” => “家庭”,

      “字体大小” => “ ”,

      “字体颜色” => “ ”,

      “问题间距” => “”,

      “背景” = > “ ”

      “表格宽度” => “ ”,

      “标签宽度” => “ ”,

      “标签对齐” => “ ”,

      “左” = > “ ”

      “右” = > “ ”

      “谢谢你”=>“ URL ”,

      “谢谢你的文字”=>“ ”

      “主动转向” => “”,

      “发送POST数据”=>“ ”,

      “否” = > “ ”

      “是” = > “ ”

      “发送电子邮件” => “”,

      “要求SSL ? ”=>“ ”,

      “独特的提交” => “ ”,

      “不检查” = >“ ” ,

      “松动检查”=>“ ”,

      “严格检查” => “ ”,

      “状态” = > “ ”

      “禁用” = > “ ”

      “HTML” = > “ ”

      “点击编辑这个文本... ”=>“ ”,

      “文本” = > “ ”

      “子标题” => “”,

      “标题” => “ ”,

      “大” = > “ ”

      “小” = > “ ”

      “标签对齐” =>“ ”

      “自动” = > “ ”

      “大小” = > “ ”

      “验证” => “”,

      “电子邮件” => “”,

      “字母数字” = > “ ”

      “字母” => “”,

      “数字” => “”,

      “最大尺寸” => “ ”,

      “默认值” => “ ”,

      “提示例如” => “ ”,

      “悬停文本” => “ ”,

      “列” = > “ ”

      “行” = > “ ”

      “选项” => “”,

      选项1 |选项2 |选项3 “ => ”“,

      的“ MMDDYYYY ” => “”,

      “日月年” => “”,

      “ 24小时” => “ ”,

      “ AM / PM ”=>“ ”,

      “日” = > “ ”

      “月” = > “ ”

      “年” = > “ ”

      “姓” => “”,

      “小时” = > “ ”

      “纪要” = > “ ”

      “中心” = > “ ”

      “图片来源” => “ ”,

      “图片链接” => “ ”,

      “高度” = > “ ”

      “宽度” = > “ ”

      “对齐” = > “ ”

      “显示” => “ ”,

      “项目” = > “ ”

      “项目1项目2 | 3项” => “ ,

      “星金额” => “ ”,

      “星型” => “ ”,

      “明星” => “”,

      “星级2 ” => “ ”,

      “心” = > “ ”

      “光Bulps ” => “”,

      “闪电” => “”,

      “标志” = > “ ”

      “盾牌” => “”,

      “加号” => “”,

      “从” => “ ”

      “ ” => “ ”,

      “服务质量” => “ ”,

      “整体卫生” => “ ”,

      “响应” => “”,

      “善良和乐于助人”=>“ ”,

      “非常满意” =>“ ”

      “满意” = > “ ”

      “有点满意” =>“ ”

      “不满意” =>“ ”

      “封闭” => “”,

      “打开” = > “ ”

      “可见” = > “ ”

      “隐藏” = > “ ”

      “前缀” = > “ ”

      “名” => “”,

      “中间名” => “ ”,

      “后缀” => “”,

      “信用卡号”=>“ ”,

      “安全守则” => “ ”,

      “到期月份” => “ ”,

      “到期年份” => “ ”,

      “街道地址” => “ ”

      “街道地址线2 ”=>“ ”,

      “城市” = > “ ”

      “州/省”=>“ ”,

      “邮政/邮编”=>“ ”,

      “国家” => “”,

      “电话号码” => “ ”,

      “区号” => “ ”,

      “出生日期” => “ ”,

      “日期格式” =>“ ”

      “ PayPal帐户” => “ ”,

      “极品付款人地址”=>“ ”,

      “货币” => “”,

      “ API用户名” => “ ”,

      “ API密码”=>“ ”,

      “签名” = > “ ”

      “ API登录ID ”=>“ ”,

      “交易的关键” => “ ”,

      “商家ID ” =>“ ” ,

      “产品名称” => “ ”,

      “商品价格” => “”,

      “付款方式” => “ ”,

      “产品” = > “ ”

      “认购” => “”,

      “多” => “”,

      “捐赠文本” => “ ”,

      “建议捐款” => “ ”,

      “字体” => “”,

      “输入型” => “ ”,

      “左对齐” =>“ ”

      “右对齐”=>“ ”,

      “顶端对齐”=>“ ”,

      “特殊” => “”,

      “否定” => “”,

      “最大文件大小”=>“ ”,

      “最大值” => “ ”,

      “最小值” => “ ”,

      “步进” = > “ ”

      “选择” => “”,

      “显示总计” => “ ”,

      “允许” => “ ”,

      “差价列” => “ ”,

      “允许其他” =>“ ”

      “打印按钮” => “ ”,

      “重置按钮” => “ ”,

      “标题尺寸” => “ ”,

      “按钮对齐” =>“ ”

      “谢谢你页向导”=>“ ”

      “高级选项” => “ ”,

      “隐藏高级” => “”,

      “用户名不能为空”=>“ ”,

      “密码不能为空”=>“ ”,

      “信息需要重置您的密码已发送到您的E-mail地址。

  请检查您的电子邮件,并按照指示进行。 ”=>“ ”

      “密码重置” =>“ ”

      “电子邮件不能留空白。 ”=>“ ”,

      “请提供一个有效的E-mail地址。 ”=>“ ”,

      “电子邮件”确定“ 。 ”=>“ ”,

      “有错误(S )在窗体上。 ” => “ ” ,

      “您的帐户已更新。
  ”=>“ ”,

      “恭喜你” = > “ ”

      “密码字段不能留空。 ”=>“ ”,

      “请您重新输入密码。 ”=>“ ”,

      “密码不匹配。 ”=>“ ”,

      “确认密码”确定“。 ”=>“ ”,

      “您的密码已更新。
  ”=>“ ”,

      “访客” = > “ ”

      “这种形式有没有提交查看。 ”=>“ ”,

      “这种形式有没有提交报告。 ”=>“ ”,

      “添加新报表”=>“ ”,

      “报告表” => “ ”,

      “你有没有这种形式的报告。 ”=>“ ”

      “ 此操作将永久删除垃圾桶中所列的所有的形式。 < / B > 此操作无法撤消,所有提交< / U > , 报告< / U和其他的东西,这些形式将一去不复返。 - 是你确定要继续吗?“ =>” “

      “小心! ”=>“ ”,

      “ 此操作将永久删除这种形式。 < / B > 这个动作不能撤消,所有提交 U> 报告 U>和其他与此相关的东西形式将一去不复返。 - 是您确定要继续吗?“ =>” “

      “你确定你要删除这种形式吗? ”=>“ ”

      “喂,你有没有形式! - 为什么不创建一个现在? ”=>“ ”,

      “删除表” => “”,

      “编辑表格” => “ ”,

      “预览表单” => “ ”,

      “克隆表” => “ ”,

      “切换” => “文件夹”,

      “重命名” = > “ ”

      “输入一个新的名称为文件夹”=>“ ”,

      “重命名文件夹” =>“ ”

      “删除文件夹” => “ ”,

      “你确定你想删除此文件夹? - 请注意,只有文件夹都将被删除,下面的表格将被保留。 ”=>“ ”,

      “输入新文件夹的名称: ”=>“ ”,

      “新建文件夹” => “ ”,

      “创建一个新的文件夹”=>“ ”,

      “你的新密码保存。 ”=>“ ”,

      “你现在可以继续使用JotForm 。 ”=>“ ”,

      “详细资料” = > “ ”

      “完整提交文件” => “ ”,

      “你确定你想完成这笔付款吗? ”=>“ ”

      “处理中,请稍候... ”=>“ ”,

      “已完成” = > “ ”

      “在提交过程中发生错误”=>“ ”,

      “您确定您要删除此付款吗? ”=>“ ”,

      “删除”提交“ => ” “,

      “待提交” => “ ”,

      “报告” = > “ ”

      “部件” = > “ ”

      “配置” = > “ ”

      “点击编辑子头... ”=>“ ”,

      “图表数据” => “ ”,

      “额定” => “”,

      “图表类型” => “ ”,

      “限价” => “ ”,

      “选择报告类型”=>“ ”,

      “日历” = > “ ”

      “ %s的报告”=>“ ”,

      “选择日期字段: ”=>“ ”,

      “选择一个标题: ”=>“ ”,

      “你应该输入您的报告标题为”=>“ ”

      “你应该至少选择一个日期字段”=>“ ”

      “报表向导” => “ ”,

      “用户名不能留下空白。 ”=>“ ” ,

      “用户名”确定“。 ”=>“ ”,

      “用户名”=>“ ”,

      “用户名不可用。 ”=>“ ”,

      “此电子邮件之前已注册,请使用一个新的。 ”=>“ ”,

      “您的帐户已创建。 ”=>“ ”,

      “你现在可以创建新的形式。 ”=>“ ”,

      “您确定您要删除此提交。 ” => “ ,

      “要小心,这个过程不能被撤销。 ”=>“ ”,

      “T再次显示此消息”=>“ ”,

      “错误” => “”,

      “时间框架: ”=>“ ”

      “自定义时间框架”=>“ ”,

      “自定义: % S - % ” =>“ ”,

      “所有时间” => “ ”,

      “今天” = > “ ”

      “本周(周一至周日) ”=>“ ”,

      “这个月( 1至31 ) ”=>“ ”,

      “今年(一月1日至12月31日) ”=>“ ”,

      “选择一个日期范围为形式响应”=>“ ”

      “开始日期” => “ ”,

      “结束日期” => “ ”,

      “选择日期范围”=>“ ”,

      “栏注明: ” => “ ”,

      “自动隐藏”空场“=>” “,

      “发件人:” => “”,

      “为:” => “”,

      “ [ EMAIL_FROM ] ”=>“ ”

      “ [ EMAIL_TO ] ”=>“ ”

      “ [ EMAIL_SUBJECT ] ”=>“ ”

      “输入你的电子邮件地址”=>“ ”,

      “转发:提交”=>“ ”,

      “回复:您所提交的”=>“ ”,

      “正向提交”=>“ ”,

      “回复提交” => “ ”,

      “发送回复” = >“ ” ,

      “意见书” => “”,

      在提交的“搜索”=>“ ”,

      “没有显示的结果。 ”=>“ ”,

      “检查您的搜索查询或时间框架选项”=>“ ”,

      “为:” => “下载,

      “ %s到显示” =>“ ”

      “欢迎光临” = > “ ”

      “我的表格” => “”,

      “常见问题” => “”,

      “用户指南” => “ ”,

      “论坛” = > “ ”

      “关于我们” => “”,

      “使用条款”=>“ ”,

      “隐私保护政策” => “”,

      “版权” = > “ ”

      “如何工作: ”=>“ ”,

      “拖放领域形成”=>“ ”,

      “保存表单”=>“ ”,

      “复制HTML到您的网站”=>“ ”,

      “获取通过电子邮件回应”=>“ ”,

      “没有crippleware没有广告。 ”=>“ ”,

      “类似服务不同JotForm不的削弱功能,显示广告或显示标志 B>表单上的所有功能都提供给免费用户,你只需要升级到高级版,如果你收到很多信件在你的形式。 “=>” “,

      “为什么JotForm ? ”=>“ ”,

      “第一,永远领先。 ”=>“ ”,

      “曾经有一段时间,一旦创建网页表单的网站管理员是一个很大的痛苦。然后来到JotForm的第一个基于Web的所见即所得的表单生成器,变成一个欢乐。今天JotForm有超过25万用户的 < / B> 。 ” > “ ”

      “免费” => “ ”,

      : “ JotForm是一个免费的Web表单生成器的基本用法, ,高达100提交/月,您可以充分利用JotForm 。 无crippleware 。没有广告。 < / B >你需要什么。 ”= >“ ” ,

      “快” =>“ ”

      “当你需要快速创建表单, JotForm是你最好的朋友。登记之类的东西,我们不要浪费你的时间,只要您的浏览器指向到jotform.net ,创建表单,并发布您的网站。字面上分钟! “ => ” “,

      “可靠的。 ” =>“ ”

      “ JotForm负载均衡服务器集群上运行,确保你的形式提供快速,没有任何中断,我们花了很多的时间,我们都是疯狂的偏执,当它涉及到你的数据的安全性。 ”=>“ ”,

      “语言: ” => “ ”,

      “登录JotForm ” => “”,

      “用户名” => “”,

      “密码” = > “”,

      “记住我” =>“ ”

      “登录” => “ ,

      “忘记密码? ”=>“ ”,

      “记住你的用户名或E-mail吗? ”=>“ ”,

      “发送复位指令”=>“ ”,

      “返回” => “ ”,

      “这里? ”=>“ ”,

      “创建帐户 - 它是免费的! ”=>“ ”,

      “游客< / B > ,请登录到您的帐户”=>“ ”

      “登录到您的帐户”=>“ ” ,

      “旧密码” => “”,

      “新密码” => “”,

      “再次输入新密码”=>“ ”,

      “新形式” => “ ”,

      “所有提交” => “ ”,

      “垃圾桶”=>“ ”,

      “报告” = > “ ”

      “付款记录” => “ ”,

      “取消删除表” => “”,

      “账户状况” => “”,

      “博客” => “”,

      “定价” => “”,

      “帮助” => “”,

      “总报告” => “ ”,

      “ ” => “打印报告”,

      “编辑报告” => “ ”,

      “删除” => “报告”,

      “注册到JotForm ! ”=>“ ”

      “注册快速和容易的,在大约10秒内,你就可以用自己的方式发布形式。 ”=>“ ” ,

      “创建我的帐户”=>“ ”,

      “打印” = > “ ”

      “回复” = > “ ”

      “前进” = > “ ”

      “编辑” => “”,

      “取消编辑” => “”,

      “创建一个新的领域”=>“ ”,

      “头” = > “ ”

      “按钮” = > “ ”

      “城市/州/国家”=>“ ”,

      “贝宝” => “”,

      “贝宝”=>“ ”,

      “ Authorize.Net ” => “”,

      “谷歌Checkout的” => “ ”,

      “结帐2 ” => “ ”,

      “ ClickBank的” => “”,

      “ WorldPay的” => “”,

      的“ OneBip ” => “”,

      “或者选择一个现有的: ”=>“ ”,

      “说明” => “”,

      “通知” => “电子邮件”,

      “接收一封电子邮件时,某人填写表单”=>“ ”,

      “自动回复电子邮件” => “ ”,

      “发送确认电子邮件的人谁填充表单”=>“ ”,

      “寄件人姓名: ”=>“ ”,

      “发件人邮箱: ”=>“ ”,

      “收件人电子邮件: ”=>“ ”,

      “主题” = > “ ”

      “身体” = > “ ”

      “表单域” => “ ”,

      “显示/隐藏表单域”=>“ ”,

      “根据他们的选择,提供用户的有效形式”=>“ ”,

      “跳至页面或结尾的形式为” => “ ,

      “允许用户跳转到表单的一部分,根据他们的选择”=>“ ”,

      “发送电子邮件提交后”=>“ ”,

      “重定向您的e - mail通知,根据表单输入”=>“ ”,

      “更改谢谢您提交后的URL ”=>“ ” ,

      “重定向到不同的感谢您网页的形式提交” => “ ,

      “更改感谢您的信息提交后”=>“ ”,

      “显示自定义的感谢您网页的形式提交” => “ ”

      “空白表格” => “”,

      “从头开始创建一个空白窗体”=>“ ”,

      “表格样本” => “ ”,

      “有一个快速启动使用表单模板”=>“ ”,

      “导入表单” => “ ”,

      “为了节省时间,克隆现有形式”=>“ ”,

      “在网页上”=>“ ”,

      “灰从任何网页的形式”=>“ ”,

      “网址: ” => “ ”,

      “上传格式的源代码”=>“ ”,

      “选择要上传的文件”=>“ ”,

      “克隆一个现有的形式”=>“ ”,

      “创建一个副本,您现有的形式之一”=>“ ”

      “测试集成” => “ ”,

      “我想: ”=>“ ”,

      “卖产品” => “”,

      “用户可以选择只有一个产品”=>“ ”

      “用户可以选择多个产品”=>“ ”,

      “显示在窗体上的总” => “ ”,

      “销售订阅” => “ ”,

      “用户可以选择只有一个订阅”=>“ ”,

      “用户可以选择多个订阅”=>“ ”

      “募捐” => “ ”,

      “价格” => “”,

      “试用期” => “ ”,

      “整合完成! ”=>“ ”,

      “付款方式整合已经完成。单击”完成“保存更改”=>“ ”,

      “集成几乎”=>“ ”,

      “添加量属性”=>“ ”

      “添加预定义的属性”=>“ ”,

      “添加自定义属性”=>“ ”,

      “名称” = > “ ”

      “编辑产品/认购期权。 ” => “ ,

      “什么是暂缓提交的? ”=>“ ”,

      “当用户提交您的付款形式,我们在我们的数据库中提交数据,直到完成付款。 ”=>“ ”,

      “我们处理提交(即发送电子邮件,新增提交页面) ,我们收到通知后,才从支付网关。 ”=>“ ”,

      “使用此向导,你才能€ œcompleteâ € ?挂起提交手动或A € œdeleteâ € ?它。 ”=>“ ”,

      “ PS :提交已等待超过30天将被自动删除”=>“ ”,

      “搜索提交” => “ ”,

      “表单提交后,以用户为” =>“ ” ,

      “默认谢谢页”=>“ ”

      “表单提交后,用户默认谢谢你的页面。 ” => “”,

      “自定义URL ” => “ ”,

      “表单提交后,重定向到一个定制的URL 。 ”=>“ ” ,

      “谢谢你”=>“消息”,

      “表单提交后,显示一条消息。 ”=>“ ”,

      “URL” = > “ ”

      “单击”完成“使用此选项。 ” => “ ,

      “你的表格网址”=>“ ”,

      复制此链接到电子邮件或网页上使用“=>” “,

      “将此代码粘贴到你的网站”=>“ ”,

      “将下面的代码复制并粘贴到您的网页,以显示您的表单: ”=>“ ”,

      “可视化报表生成器”=>“ ”,

      “ Excel报表” => “ ”,

      “网格上市” => “ ”,

      “日历上市” => “ ”,

      “ RSS上市” => “ ”,

      “恭喜! ” => “ ”,

 • Profile Image
  EltonCris
  Answered on October 13, 2013 at 05:28 AM

  Hi there,

  We would appreciate if you could send the text version to our support email at support@jotform.com. We'd be happy to look at your translations.

  Thanks for your cooperation.

  Regards!

 • Profile Image
  okwangok
  Answered on October 13, 2013 at 10:55 PM

  same mistake in chinese translation

 • Profile Image
  okwangok
  Answered on October 13, 2013 at 11:03 PM

  JotForm ·最简单的形式生成器

   

  JotForm in chinese could be “ 表单利器”  is better...............

 • Profile Image
  EltonCris
  Answered on October 14, 2013 at 03:53 AM

  @okwangok

  We'd appreciate if you could open a new thread for your issue and provide further details so we can forward it to our developers.

  Thank you!

 • Profile Image
  ggyy
  Answered on March 11, 2015 at 09:47 PM

  <select class="form-dropdown form-address-country" defaultcountry="Taiwan" name="q7_input7[country]" id="input_7_country">

                      <option value="" selected> 请选择 </option>

                      <option value="United States"> United States </option>

                      <option value="Afghanistan"> Afghanistan </option>

                      <option value="Albania"> Albania </option>

                      <option value="Algeria"> Algeria </option>

                      <option value="American Samoa"> American Samoa </option>

                      <option value="Andorra"> Andorra </option>

                      <option value="Angola"> Angola </option>

                      <option value="Anguilla"> Anguilla </option>

                      <option value="Antigua and Barbuda"> Antigua and Barbuda </option>

                      <option value="Argentina"> Argentina </option>

                      <option value="Armenia"> Armenia </option>

                      <option value="Aruba"> Aruba </option>

                      <option value="Australia"> Australia </option>

                      <option value="Austria"> Austria </option>

                      <option value="Azerbaijan"> Azerbaijan </option>

                      <option value="The Bahamas"> The Bahamas </option>

                      <option value="Bahrain"> Bahrain </option>

                      <option value="Bangladesh"> Bangladesh </option>

                      <option value="Barbados"> Barbados </option>

                      <option value="Belarus"> Belarus </option>

                      <option value="Belgium"> Belgium </option>

                      <option value="Belize"> Belize </option>

                      <option value="Benin"> Benin </option>

                      <option value="Bermuda"> Bermuda </option>

                      <option value="Bhutan"> Bhutan </option>

                      <option value="Bolivia"> Bolivia </option>

                      <option value="Bosnia and Herzegovina"> Bosnia and Herzegovina </option>

                      <option value="Botswana"> Botswana </option>

                      <option value="Brazil"> Brazil </option>

                      <option value="Brunei"> Brunei </option>

                      <option value="Bulgaria"> Bulgaria </option>

                      <option value="Burkina Faso"> Burkina Faso </option>

                      <option value="Burundi"> Burundi </option>

                      <option value="Cambodia"> Cambodia </option>

                      <option value="Cameroon"> Cameroon </option>

                      <option value="Canada"> Canada </option>

                      <option value="Cape Verde"> Cape Verde </option>

                      <option value="Cayman Islands"> Cayman Islands </option>

                      <option value="Central African Republic"> Central African Republic </option>

                      <option value="Chad"> Chad </option>

                      <option value="Chile"> Chile </option>

                      <option value="People's Republic of China"> People's Republic of China </option>

                      <option value="Republic of China"> Republic of China </option>

                      <option value="Christmas Island"> Christmas Island </option>

                      <option value="Cocos (Keeling) Islands"> Cocos (Keeling) Islands </option>

                      <option value="Colombia"> Colombia </option>

                      <option value="Comoros"> Comoros </option>

                      <option value="Congo"> Congo </option>

                      <option value="Cook Islands"> Cook Islands </option>

                      <option value="Costa Rica"> Costa Rica </option>

                      <option value="Cote d'Ivoire"> Cote d'Ivoire </option>

                      <option value="Croatia"> Croatia </option>

                      <option value="Cuba"> Cuba </option>

                      <option value="Cyprus"> Cyprus </option>

                      <option value="Czech Republic"> Czech Republic </option>

                      <option value="Denmark"> Denmark </option>

                      <option value="Djibouti"> Djibouti </option>

                      <option value="Dominica"> Dominica </option>

                      <option value="Dominican Republic"> Dominican Republic </option>

                      <option value="Ecuador"> Ecuador </option>

                      <option value="Egypt"> Egypt </option>

                      <option value="El Salvador"> El Salvador </option>

                      <option value="Equatorial Guinea"> Equatorial Guinea </option>

                      <option value="Eritrea"> Eritrea </option>

                      <option value="Estonia"> Estonia </option>

                      <option value="Ethiopia"> Ethiopia </option>

                      <option value="Falkland Islands"> Falkland Islands </option>

                      <option value="Faroe Islands"> Faroe Islands </option>

                      <option value="Fiji"> Fiji </option>

                      <option value="Finland"> Finland </option>

                      <option value="France"> France </option>

                      <option value="French Polynesia"> French Polynesia </option>

                      <option value="Gabon"> Gabon </option>

                      <option value="The Gambia"> The Gambia </option>

                      <option value="Georgia"> Georgia </option>

                      <option value="Germany"> Germany </option>

                      <option value="Ghana"> Ghana </option>

                      <option value="Gibraltar"> Gibraltar </option>

                      <option value="Greece"> Greece </option>

                      <option value="Greenland"> Greenland </option>

                      <option value="Grenada"> Grenada </option>

                      <option value="Guadeloupe"> Guadeloupe </option>

                      <option value="Guam"> Guam </option>

                      <option value="Guatemala"> Guatemala </option>

                      <option value="Guernsey"> Guernsey </option>

                      <option value="Guinea"> Guinea </option>

                      <option value="Guinea-Bissau"> Guinea-Bissau </option>

                      <option value="Guyana"> Guyana </option>

                      <option value="Haiti"> Haiti </option>

                      <option value="Honduras"> Honduras </option>

                      <option value="Hong Kong"> Hong Kong </option>

                      <option value="Hungary"> Hungary </option>

                      <option value="Iceland"> Iceland </option>

                      <option value="India"> India </option>

                      <option value="Indonesia"> Indonesia </option>

                      <option value="Iran"> Iran </option>

                      <option value="Iraq"> Iraq </option>

                      <option value="Ireland"> Ireland </option>

                      <option value="Israel"> Israel </option>

                      <option value="Italy"> Italy </option>

                      <option value="Jamaica"> Jamaica </option>

                      <option value="Japan"> Japan </option>

                      <option value="Jersey"> Jersey </option>

                      <option value="Jordan"> Jordan </option>

                      <option value="Kazakhstan"> Kazakhstan </option>

                      <option value="Kenya"> Kenya </option>

                      <option value="Kiribati"> Kiribati </option>

                      <option value="North Korea"> North Korea </option>

                      <option value="South Korea"> South Korea </option>

                      <option value="Kosovo"> Kosovo </option>

                      <option value="Kuwait"> Kuwait </option>

                      <option value="Kyrgyzstan"> Kyrgyzstan </option>

                      <option value="Laos"> Laos </option>

                      <option value="Latvia"> Latvia </option>

                      <option value="Lebanon"> Lebanon </option>

                      <option value="Lesotho"> Lesotho </option>

                      <option value="Liberia"> Liberia </option>

                      <option value="Libya"> Libya </option>

                      <option value="Liechtenstein"> Liechtenstein </option>

                      <option value="Lithuania"> Lithuania </option>

                      <option value="Luxembourg"> Luxembourg </option>

                      <option value="Macau"> Macau </option>

                      <option value="Macedonia"> Macedonia </option>

                      <option value="Madagascar"> Madagascar </option>

                      <option value="Malawi"> Malawi </option>

                      <option value="Malaysia"> Malaysia </option>

                      <option value="Maldives"> Maldives </option>

                      <option value="Mali"> Mali </option>

                      <option value="Malta"> Malta </option>

                      <option value="Marshall Islands"> Marshall Islands </option>

                      <option value="Martinique"> Martinique </option>

                      <option value="Mauritania"> Mauritania </option>

                      <option value="Mauritius"> Mauritius </option>

                      <option value="Mayotte"> Mayotte </option>

                      <option value="Mexico"> Mexico </option>

                      <option value="Micronesia"> Micronesia </option>

                      <option value="Moldova"> Moldova </option>

                      <option value="Monaco"> Monaco </option>

                      <option value="Mongolia"> Mongolia </option>

                      <option value="Montenegro"> Montenegro </option>

                      <option value="Montserrat"> Montserrat </option>

                      <option value="Morocco"> Morocco </option>

                      <option value="Mozambique"> Mozambique </option>

                      <option value="Myanmar"> Myanmar </option>

                      <option value="Nagorno-Karabakh"> Nagorno-Karabakh </option>

                      <option value="Namibia"> Namibia </option>

                      <option value="Nauru"> Nauru </option>

                      <option value="Nepal"> Nepal </option>

                      <option value="Netherlands"> Netherlands </option>

                      <option value="Netherlands Antilles"> Netherlands Antilles </option>

                      <option value="New Caledonia"> New Caledonia </option>

                      <option value="New Zealand"> New Zealand </option>

                      <option value="Nicaragua"> Nicaragua </option>

                      <option value="Niger"> Niger </option>

                      <option value="Nigeria"> Nigeria </option>

                      <option value="Niue"> Niue </option>

                      <option value="Norfolk Island"> Norfolk Island </option>

                      <option value="Turkish Republic of Northern Cyprus"> Turkish Republic of Northern Cyprus </option>

                      <option value="Northern Mariana"> Northern Mariana </option>

                      <option value="Norway"> Norway </option>

                      <option value="Oman"> Oman </option>

                      <option value="Pakistan"> Pakistan </option>

                      <option value="Palau"> Palau </option>

                      <option value="Palestine"> Palestine </option>

                      <option value="Panama"> Panama </option>

                      <option value="Papua New Guinea"> Papua New Guinea </option>

                      <option value="Paraguay"> Paraguay </option>

                      <option value="Peru"> Peru </option>

                      <option value="Philippines"> Philippines </option>

                      <option value="Pitcairn Islands"> Pitcairn Islands </option>

                      <option value="Poland"> Poland </option>

                      <option value="Portugal"> Portugal </option>

                      <option value="Puerto Rico"> Puerto Rico </option>

                      <option value="Qatar"> Qatar </option>

                      <option value="Romania"> Romania </option>

                      <option value="Russia"> Russia </option>

                      <option value="Rwanda"> Rwanda </option>

                      <option value="Saint Barthelemy"> Saint Barthelemy </option>

                      <option value="Saint Helena"> Saint Helena </option>

                      <option value="Saint Kitts and Nevis"> Saint Kitts and Nevis </option>

                      <option value="Saint Lucia"> Saint Lucia </option>

                      <option value="Saint Martin"> Saint Martin </option>

                      <option value="Saint Pierre and Miquelon"> Saint Pierre and Miquelon </option>

                      <option value="Saint Vincent and the Grenadines"> Saint Vincent and the Grenadines </option>

                      <option value="Samoa"> Samoa </option>

                      <option value="San Marino"> San Marino </option>

                      <option value="Sao Tome and Principe"> Sao Tome and Principe </option>

                      <option value="Saudi Arabia"> Saudi Arabia </option>

                      <option value="Senegal"> Senegal </option>

                      <option value="Serbia"> Serbia </option>

                      <option value="Seychelles"> Seychelles </option>

                      <option value="Sierra Leone"> Sierra Leone </option>

                      <option value="Singapore"> Singapore </option>

                      <option value="Slovakia"> Slovakia </option>

                      <option value="Slovenia"> Slovenia </option>

                      <option value="Solomon Islands"> Solomon Islands </option>

                      <option value="Somalia"> Somalia </option>

                      <option value="Somaliland"> Somaliland </option>

                      <option value="South Africa"> South Africa </option>

                      <option value="South Ossetia"> South Ossetia </option>

                      <option value="Spain"> Spain </option>

                      <option value="Sri Lanka"> Sri Lanka </option>

                      <option value="Sudan"> Sudan </option>

                      <option value="Suriname"> Suriname </option>

                      <option value="Svalbard"> Svalbard </option>

                      <option value="Swaziland"> Swaziland </option>

                      <option value="Sweden"> Sweden </option>

                      <option value="Switzerland"> Switzerland </option>

                      <option value="Syria"> Syria </option>

                      <option selected="selected" value="Taiwan"> Taiwan </option>

                      <option value="Tajikistan"> Tajikistan </option>

                      <option value="Tanzania"> Tanzania </option>

                      <option value="Thailand"> Thailand </option>

                      <option value="Timor-Leste"> Timor-Leste </option>

                      <option value="Togo"> Togo </option>

                      <option value="Tokelau"> Tokelau </option>

                      <option value="Tonga"> Tonga </option>

                      <option value="Transnistria Pridnestrovie"> Transnistria Pridnestrovie </option>

                      <option value="Trinidad and Tobago"> Trinidad and Tobago </option>

                      <option value="Tristan da Cunha"> Tristan da Cunha </option>

                      <option value="Tunisia"> Tunisia </option>

                      <option value="Turkey"> Turkey </option>

                      <option value="Turkmenistan"> Turkmenistan </option>

                      <option value="Turks and Caicos Islands"> Turks and Caicos Islands </option>

                      <option value="Tuvalu"> Tuvalu </option>

                      <option value="Uganda"> Uganda </option>

                      <option value="Ukraine"> Ukraine </option>

                      <option value="United Arab Emirates"> United Arab Emirates </option>

                      <option value="United Kingdom"> United Kingdom </option>

                      <option value="Uruguay"> Uruguay </option>

                      <option value="Uzbekistan"> Uzbekistan </option>

                      <option value="Vanuatu"> Vanuatu </option>

                      <option value="Vatican City"> Vatican City </option>

                      <option value="Venezuela"> Venezuela </option>

                      <option value="Vietnam"> Vietnam </option>

                      <option value="British Virgin Islands"> British Virgin Islands </option>

                      <option value="Isle of Man"> Isle of Man </option>

                      <option value="US Virgin Islands"> US Virgin Islands </option>

                      <option value="Wallis and Futuna"> Wallis and Futuna </option>

                      <option value="Western Sahara"> Western Sahara </option>

                      <option value="Yemen"> Yemen </option>

                      <option value="Zambia"> Zambia </option>

                      <option value="Zimbabwe"> Zimbabwe </option>

                      <option value="other"> Other </option>

                    </select>

 • Profile Image
  Charlie
  Answered on March 12, 2015 at 03:23 AM

  Hi ggyy,

  To better assist our users, we advise them to create their own thread for their questions or concerns. Please use this link to let us know what you need: http://www.jotform.com/contact/.

  Kind regards

 • Profile Image
  xiaxiawu 
  Answered on December 14, 2015 at 06:19 AM

  say

 • Profile Image
  Kevin_G
  Answered on December 14, 2015 at 10:23 AM

  Hi,

  Please, open a new thread and let us know how can we help you, we will be glad to do it.

  Regards.