Bệnh án Viêm họng hạt

Bệnh án Viêm họng hạt

Bệnh án viêm họng hạt của Cao Văn A Form Preview
Bệnh án Viêm họng hạt
  • Bệnh án viêm họng hạt

  • Thông tin người liên lạc


  • Thông tin người bệnh

  • Cụ thể bệnh trạng (cần khai báo rõ ràng, chi tiết về mức độ và diễn biến bệnh trạng)


  • Should be Empty: