ฟอร์มการสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟอร์มการสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฟอร์มการสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Form Preview
 • Employment Application

  Fill the form below accurately indicating your potentials and suitability to job applying for.
 • ข้อปฎิบัติสำคัญของผู้สมัตรสอบทาง Internet มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ผู้สมัครสอบทาง Internet จะต้องรับทราบและทำความเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยเคร่งครัด คือ

  1. จะต้องอ่านและทำความเข้าใจประกาศรับสมัครทั้งหมดในครั้งนี้ เป็นอันดับแรก ก่อนจะดำเนินการสมัครสอบในขั้นตอนต่อๆไป
  2. จะต้องปฎิบัติตามทุกเรื่องตามที่ประกาศรับสมัครในครั้งนี้กำหนดให้ดำเนินการ
  3. จะต้องดำเนินการตามนัย ข้อ 1 และ 2 ข้างต้น โดยละเอียดครบถ้วยสมบูรณ์ ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ
  4. การดำเนินการใดๆของผู้สมัครสอบทาง Internet ในครั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดจากความผิดพลาดในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
  5. ผู้สมัครสามารถติดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบทาง Internet ในครั้งนี้ได้ ตามวิธีการดังต่อไปนี้ ติดต่อด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่
  ชั้น 2 หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์ 0-2613-3508, 3518, 3538
  โทรสาร 0-263-5173Now create your own JotForm - It's free! Create your own JotForm