Fișa înscriere master 2017

Fișa înscriere master 2017

Fișa înscriere master 2017 Form Preview
 • Universitatea din Bucureşti Facultatea de Filosofie

 • FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

  pentru concursul de admitere în anul universitar 2017/2018

  LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

  (se completează cu majuscule)

 • ATENȚIE

  Admiterea în anul universitar 2017-2018 se organizează pe locuri finanţate de la buget sau pe locuricu taxă, la forma de învăţământ cu frecvenţă.
 • Date personale

 •  -  - Pick a Date
 • Actul de identitate

 •  -  - Pick a Date
 •  -  - Pick a Date
 • Locul naşterii

 • Domiciliul stabil

 •  -
 • Reşedinţa

  (dacă este diferită de adresa de domiciliu)
 •  -
 • Stare socială specială

 • Situație medicală specială

 • Date de contact

 •  -
 •  -
 • Studiile preuniversitare absolvite

  (liceul)
 • Date de identificare a actului de studii

 • Studiile universitare absolvite

 • Date de identificare a actului de studii

 • Depun la dosarul de înscriere

 • *
  Taxa de admitere se achita la Secretariat sau accesând link-ul http://po.unibuc.ro/master.php

  Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti. În acest acest caz se va atașa adeverinţa doveditoare în original în locul dovezii plății taxei de înscriere.

 • Declar pe propria răspundere:

  1. Completarea datelor de mai jos este obligatorie pentru toţi candidaţii.
  2. Candidaţii vor fi admişi în raport cu media de admitere şi cu opţiunea exprimată.
  3. Selectaţi programele de studii de mai jos pentru care optați, în ordinea dorită. Programele de studii pentru care nu există un număr de opţiuni suficient nu vor funcţiona.
 • Declaraţia candidatului:

  1. Îmi asum răspunderea pentru exactitatea datelor furnizate, cunoscând faptul că eventualele declaraţii inexacte sau false pot determina pierderea calităţii de student, concomitent cu sancţiunile civile sau penale prevăzute de lege.
  2. Am luat la cunoștință de precizările cu privire la desfășurarea concursului de admitere aprobate de UB pentru această sesiune și de legislația în vigoare privind desfășurarea concursului de admitere în învațământul superior de stat.
  3. Dosarele declarate respinse la examenul de admitere vor fi ridicate de candidaţi în termen de 3 luni de la afişarea rezultatelor. Dosarele neridicate vor fi casate.
  4. Am luat la cunoștință că în cazul în care voi fi admis am obligația de a confirma locul ocupat prin depunerea actelor la secretariat, în original/copie legalizată*, în perioada care va fi anunțată ulterior pe site-ul facultății.

  * Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire).
 • NOTĂ:

  • Datele personale sunt prelucrate de Universitatea din Bucureşti, pentru diferite rapoarte statistice, conform Legii nr. 677/2001, modificată şi completată de Legea 102/2005 și sunt stocate în cloud.
  • Număr de înregistrare ANSPDCP: 0015192/07.07.2017
 • Reload
 • Should be Empty:
Now create your own JotForm - It's free! Create your own JotForm