การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ Form Preview
  • การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

    กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน
  • ข้อมูลนวัตกรรม
  • อัพโหลดรูปตัวอย่างนวัตกรรมและการนำนวัตกรรมไปใช้ในการเรียนการสอน

  • Should be Empty: