แบบสำรวจแรงงานนอกระบบ || Informal Worker Survey

แบบสำรวจแรงงานนอกระบบ || Informal Worker Survey

นี่คือตัวอย่างที่ดีของแบบฟอร์มแบบสำรวจที่สามารถนำมาใช้เพื่อรับข้อเสนอแนะและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยของคุณ || This is good example of a survey form template that can be used to get feedback and gather helpful data for your research. Form Preview
  • แบบสำรวจสถานการณ์และความต้องการของแรงงานนอกระบบในจังหวัดนครสวรรค์

    Create by detnarong moonpromt