NTP (Self-Evaluation) - TAGALOG

NTP (Self-Evaluation) - TAGALOG

DWCSJ Evaluation Form Form Preview
 • Human Resource Office
 • PAGGANAP NA PAGSUSURI SA EMPLEYADO (NTP)

  Sariling Pagsusuri

 •  -  - Pick a Date
 • Dapat gawin:

  1. Lagyan ng palatandaan ang angkot na marka.

  2. Magbigay pangungusap ayon sa marka na iyong binigay. Ipaliwanag ang tiyak na sitwasyon upang mapatunayan ang iyong pagsusuri.

   

  Marka:  

  5 - Pinakamahusay

  4 - Napakahusay

  3 - Mahusay

  2 - Sapat

  1 - Mahina

 • PAGGANAP NG TRABAHO

 •   5 4 3 2 1
  1. Ginawa ng tama, malinis at maayos ang gawain.
 •   5 4 3 2 1
  2. Ginamit ng wasto ang oras, kagamitan at lakas sa lahat ng pagkakataon
 •   5 4 3 2 1
  3. May kakayahang magbigay ng sapat na serbisyo sa makatwirang kasanayan sa paglilingkod.
 •   5 4 3 2 1
  4. Tinatapos ang gawain kapag ito ay kinakailangan at naayon sa nakaskedyul na oras.
 •   5 4 3 2 1
  1. Sumunod sa tagubilin ng nakakataas at kapag kinakailangan gumagamit ng paghatol sa pagganap ng mga tungkulin.
 •   5 4 3 2 1
  2. Sinisiyasat ang kahustuhan sa oras, at tamang paggamit ng "leave credits" maliban sa panahon ng pagkakasakit at iba pang di inaasahang pangyayari ukol sa pamilya.
 •   5 4 3 2 1
  3. Binigay ang buong kooperasyon sa mga mithiin at layunin ng eskwelahan.
 •   5 4 3 2 1
  4. Nagbigay ng suporta sa nakakataas at mga kasamahan sa trabaho.
 •   5 4 3 2 1
  5. Gumawa ng aktuwal na dokumentasyon at rekomendasyon upang mapabuti ang sariling gawain at maging gawain ng iba.
 •   5 4 3 2 1
  1. Nagpakita ng matapat na hangarin upang magkaroon ng dagdag na kaalaman at kahusayan.
 •   5 4 3 2 1
  2. Lumahok sa mga pantas-aral o mga pagsasanay.
 •   5 4 3 2 1
  3. Nagpalista sa mga karagdagang pag-aaral bukod pa sa naunang natapos na kurso.
 •   5 4 3 2 1
  4. Dumalo sa mga seminar at mga pagsasanay na maaaring magamit sa pagganap ng tungkulin sa paaralan.
 •   5 4 3 2 1
  5. Pumapasok sa trabaho na nasa wastong pananamit.
 •   5 4 3 2 1
  6. Malinis at maayos ang pangangatawan.
 •   5 4 3 2 1
  7. Magalang sa lahat ng oras.
 • Should be Empty:
Now create your own JotForm - It's free! Create your own JotForm