swta 2

swta 2

form filled for payment Form Preview
  • За дефинитивно да го потврдите Вашето учество и осигурате Вашето место, треба:

    1. Со уплатницата во прилог да ја уплатите партиципацијата за учество на тренинг курсот/младинската размена на којашто сте избрани. 

    2. По уплатата, Ве молиме да го пополните овој фомулар, да ја сликате Вашата уплатница и да ја прикачите овде.

  • Младинска размена = YE (Youth Exchange)

    Тренинг курс = TC (Training Course)

  •  -  - Pick a Date
  • Should be Empty: