Submission Dateบันทึกเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อชื่อสกุลพร้อมด้วย (ถ้าไม่มีให้เว้นไว้ครับ)ชื่อกิจกรรมสถานที่วัน เดือน ปี (เริ่ม)วัน เดือน ปี (สิ้นสุด)ผลที่ได้รับภาพกิจกรรมรางวัลที่ได้รับ ไฟล์รูปภาพ เช่นรูปภาพเกียรติบัตร
2018-09-10 02:39:36อบรมพัฒนานางนงนุช - - - - - - - - -
2018-07-24 11:09:57อบรมพัฒนานางสาวณัฐญาดาจันทร์สุข - การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ21/07/201822-07-2018การแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ คุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 การสร้างนวัตกรรม จากการเรียน stem การสร้างppt กระบวนการวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงาน1532147358450[1].jpg
1532447306760[1].jpg
1532447344239[1].jpg
1532447384804[1].jpg
1532447406169[1].jpg
1532249267932[1].jpg
2018-07-08 08:07:40OtherผลงานนักเรียนและครูOtherนางนงนุช แพทยานันท์และนางสาวเพ็ญศิริ เนตรจันทร์นางนงนุชแพทยานันท์นางสาวเพ็ญศิริ เนตรจันทร์และนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นม4-6วันทานาบาตะห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม02/07/201802-07-2018นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้มัธยมศึกษาปีที่4-6
1.มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น
2.ได้พัฒนาศักยภาพทางภาษาญี่ปุ่นผ่านการแสดงละครและกิจกรรม
3. รู้จักการทำงานร่วมกัน สามัคคี มีความเป็นประชาธิปไตย และใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา(ภาษาญี่ปุ่น)ได้ถูกต้อง
6. นำไปศึกษาต่อในระดับสูงและในชีวิตจริงได้
16E1431F-4FB9-42FE-B1EF-9089E9A94515.jpeg
293D7925-FF4E-485E-A057-316443032BAC.jpeg
3AE06D8D-8225-4FCD-9329-F25C35E09AE8.jpeg
3B488B0D-B33D-412C-BF62-60D468F98E5E.jpeg
4B95AF98-64B7-4888-A320-D4CAA55B4B71.jpeg
5091B79E-F0E0-4911-B2AE-DF6600A3D42B.jpeg
52B486BE-CEFA-4E78-812E-534BFA610652.jpeg
5B4D3280-D396-4B4D-9A2F-EE0B6FE80490.jpeg
634F4993-4BB9-4145-B787-688801BA0A06.jpeg
63AB4D3B-4DD3-407A-B0A9-61A884B7D084.jpeg
7D11162D-AEB8-4B17-8CA2-F804E8F747C9.jpeg
86D86710-196C-4C87-8C46-30972DA8A610.jpeg
9371507B-416A-4196-BC85-C6DEDAFACC4E.jpeg
97D5FD37-300C-4604-8BC9-CE0A59FC0F75.jpeg
AA41F7CD-5BA7-4120-B5CF-0A16B64FCEE5.jpeg
AAC85F96-5A73-4309-ADB4-779B5C003605.jpeg
B6554E72-0795-4A60-AD73-2218D9C33A48.jpeg
C29D2ABC-2770-48FB-BE2D-92A686A99EB8.jpeg
C7363A0B-7446-4457-A3CD-E058C50CE866.jpeg
C9658CB7-E729-42D9-8771-A098597445FF.jpeg
D138C09E-B286-442B-A43A-B315AC0AFAAC.jpeg
D3068065-FA71-4BE5-8F7B-39B41DEA5918.jpeg
D4DCEAFC-89C4-4B77-99A1-55836B2C8479.jpeg
D712D8A1-7BFA-4504-A94F-5E3234B2784F.jpeg
DD14C9A4-F9B9-4892-A574-54A06D94491D.jpeg
E8652942-155F-4767-BF9E-8769C210C4FC.jpeg
E9C0B89D-8281-43EA-8E18-3BD652AFBE37.jpeg
EE85C287-61D8-45DD-AA2F-989D9BE6DB19.jpeg
F209FB6E-9719-40FB-929E-6B2B94D7AF07.jpeg
F409C681-44AC-4698-A50B-78E930B0C143.jpeg
FA89BEA1-1585-42F8-AE6B-9D035E60EE40.jpeg
0B2D3ABC-C2DF-4E91-84F2-B7E12EF77411.jpeg
1D316134-BF9F-428C-8FBA-B3BF7DC410CA.jpeg
986417A1-A9C6-4CCE-9660-995D178EE6D1.jpeg
D6D5EF85-5CD5-4757-BF7E-61335BA9BB20.jpeg
2018-07-08 07:44:59อบรมพัฒนานางนงนุชแพทยานันท์ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาญี่ปุ่น “แนวทางการจัดการเรียนรู้ไวยากรณ์ โดยใช้หลักการเรียนรู้ในทักษะศตวรรษที่ 21 รุ่นที่1 (ณ กรุงเทพมหานคร)
โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร07/07/201808-07-2018ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด1FF0DC01-72F7-49E8-9D44-17C43D754E2C.jpeg
70F94CE5-8B21-4344-B9EE-DEBF40DD2CC7.jpeg
868EB3C8-FAC6-4183-8F01-00683BC5DE2E.jpeg
DAFF1F01-40F3-4593-906B-7A0C66DAFBC7.jpeg
F1914806-DC83-41F8-B348-42108751396D.jpeg
FCB56264-DD84-4E03-B4D0-34F188ABB935.jpeg
54B93969-7309-481E-A050-92BFBFE5E0EF.jpeg
D81CAD23-54BC-4442-81ED-D400C4BFA3E1.jpeg
2017-11-15 23:13:11ผลงานนักเรียนนางสาวมัชฌิมาขวัญใจ - การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกเขต 1"นนทบุรีเกมส์"สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี10/11/201711-11-2017รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภท คู่หญิง(กรุงเทพมหานคร)
ได้สิทธิ์ เข้ารอบสุดท้าย การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จ.น่าน
1510277692782.jpg
1510808557524.jpg
FB_IMG_1510808774030.jpg
FB_IMG_1510808823271.jpg
FB_IMG_1510808903782.jpg
11_1510808557524.jpg
2017-11-11 01:08:07ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนายวีระยุทธอุปเนตร - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1/1บางปะกอกวิทยาคม11/11/201711-11-2017ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในชั้นเรียน ม.1/1196173.jpg
196174.jpg
-
2017-10-15 01:23:06 - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa15-10-201727-10-20171111111111111111111111111111111 - -
2017-09-04 02:01:01 - - สู้รุ่ยเจียง - ดิฉันเป็นนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาภาษาไทย ดิฉันได้ทราบว่า โรงเรียนของท่านมีกลุ่มวิชาภาษาจีนการเรียนการสอน
ดิฉันมีความสนใจขอรับใช้ท่านในการสอนภาษาจีน หากท่านต้องการรายละเอียดกรุณาติดต่อโทรศัพท์ 062-345-7798 จักเป็นพระคุณยิ่ง
- 25-12-201725-02-2018 - - -
2017-09-03 15:27:19 - - อัญชุลีวิชัย - อบรมตามโครงการพัฒนาครูของ สพฐ.
หลักสูตร กระเป๋าตังหายไปไหน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
02-09-201703-09-2017เป็นการอบรมในสาระเศรษฐศาตร์ เกี่ยวกับการออม เราสามารถจะบริหารการเงิน เพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งนำมสอนนักเรียนในได้20170903_151543.jpg -
2017-09-03 07:59:08 - - นงนุชแพทยานันท์นางสาวเพ็ญศิริ เนตรจันทร์ และนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6วันทานาบาตะหอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.1 กรุงเทพมหานคร15-08-201715-08-20171. นักเรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ตามพระราชบัญญัติการผศึกษาแห่งชาติ. 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน. 3. นักเรียนมีคุณธรรม 12 ประการ 4. ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมากยิ่งขึ้น. 5. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคมIMG_6142.JPG
IMG_6148.JPG
IMG_6151.JPG
IMG_6171.JPG
IMG_6237.JPG
IMG_6268.JPG
IMG_6297.JPG
IMG_6317.JPG
IMG_6342.JPG
IMG_6361.JPG
IMG_6363.JPG
IMG_6367.JPG
IMG_6386.JPG
-
2017-09-03 07:44:32 - - นงนุชแพทยานันท์ - ทักษะและเทคนิคการสอนในยุคไทยแลนด์4.0มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี02-09-201703-09-20171. การใช้โปรแกรมKahootในการเรียนการสอน. 2. การศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0. 3. การสร้างคลิปวีดิโอในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 4. การสร้างสื่อจากโปรแกรมJigsawIMG_6966.JPG
IMG_6976.JPG
IMG_6987.JPG
IMG_6993.JPG
IMG_7003.JPG
IMG_7009.JPG
IMG_7016.JPG
2017-08-31 04:25:18 - - พงษ์วริษฐ์มะโนน้อมนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีดา
นางสาวเจนจิรา สุขเจริญ
นางสาวณัฐพิรุณญา กิจเจริญวงศ์
การแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์31-08-201731-08-2017รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2IMG_4020.JPG
IMG_4022.JPG
IMG_4024.JPG
IMG_4026.JPG
IMG_4039.JPG
-
2017-08-28 02:33:10 - - จุฑามาศอภิมหาเดชาพงศ์ - อบรมหลักสูตรวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียนโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ26-08-201727-08-20171.ได้รับความรู้ และเข้าใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.การส่งเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- -
2017-07-24 04:34:53 - - สุทธิดามีทองคำ - Infographic 101 แปลงข้อมูลเป็นภาพศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - 13-06-20171.ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ความสนใจ กับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ
2. ได้เรียนรู้ เทคนิค แนวคิด ขั้นตอน ในการใช้สร้างสื่ออินโฟกราฟิกให้เขาใจและนำเสนอขอมูลเป็นรูปแบบภาพให้มีความดึงดูดและน่าสนใจ
3.สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสื่อความรู้เป็นของตนเองได้
20292116_1422430534513439_366205608_n.jpg
20317169_1422431711179988_220554655_o.jpg
20348266_1422429377846888_1207945279_o.jpg
20353814_1422428764513616_1285689883_o.jpg
20394625_1422428581180301_1586371536_o.jpg
-
2017-07-24 03:44:11 - - พัชรินทร์ณ สมบูรณ์นางพรพรรณ นมัสไธสงสัมมนาครูบรรณารักษ์ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดและครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1 บางแวก - 13-06-20171.ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรตามโรงเรียนต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้บริการห้องสมุด
2.ได้รับทราบเทคนิคกระบวนการต่างๆในเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ควรทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีหลากหลายแล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนที่สามารถดัดแปลงนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
20347831_10207892101575160_1083085743_o.jpg
20348037_10207892101535159_1764272775_o.jpg
20370786_10207892101335154_262026727_n.jpg
-
2017-07-21 02:28:33 - - ณิชาฒ์สุกรี - ประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OBEC Forum)โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ - 19-07-2017การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายเงินงบประมาณ28271.jpg
28272.jpg
-
2017-07-21 02:15:27 - - ณิชาฒ์สุกรี - อบรมสัมมนาประชุมใหญ่สามัญประจำปีรองผู้อำนวยการแห่งประเทศไทยโรงแรมรอยัลซิติี้ระยอง11-07-201713-07-2017ความรู้เรื่อง PLC และระบบจัดซื้อจัดจ้าง28261.jpg -
2017-07-21 01:42:11 - - วีระยุทธอุปเนตร - PLCบางปะกอกวิทยาคม18-07-201718-07-2017เข้าใจ PLC มากขึ้นbanner.jpgวรรณี.jpg
2017-07-20 01:42:14 - - ทดสอบเทส - ทดสอบทดสอบ20-07-201721-07-2017 - - -
2017-07-19 22:17:13 - - วีระยุทธอุปเนตร - อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ริมธารรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก07-13-201707-15-2017ได้รับประสบการณ์ที่ดีปืนเขากัน_๑๗๐๗๒๐_0010.jpg
ปืนเขากัน_๑๗๐๗๒๐_0018.jpg
อบรมวันที่ 3_๑๗๐๗๒๐_0029.jpg
อบรมวันแรก_๑๗๐๗๒๐_0020.jpg
อบรมวันแรก_๑๗๐๗๒๐_0022.jpg
เกียรติบัตร.pdf