Submission Dateบันทึกเกี่ยวกับคำนำหน้าชื่อชื่อสกุลพร้อมด้วย (ถ้าไม่มีให้เว้นไว้ครับ)ชื่อกิจกรรมสถานที่วัน เดือน ปี (เริ่ม)วัน เดือน ปี (สิ้นสุด)ผลที่ได้รับภาพกิจกรรมรางวัลที่ได้รับ ไฟล์รูปภาพ เช่นรูปภาพเกียรติบัตร
2017-11-16 00:13:11ผลงานนักเรียนนางสาวมัชฌิมาขวัญใจ - การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกเขต 1"นนทบุรีเกมส์"สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี10/11/201711-11-2017รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 ประเภท คู่หญิง(กรุงเทพมหานคร)
ได้สิทธิ์ เข้ารอบสุดท้าย การแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จ.น่าน
1510277692782.jpg
1510808557524.jpg
FB_IMG_1510808774030.jpg
FB_IMG_1510808823271.jpg
FB_IMG_1510808903782.jpg
11_1510808557524.jpg
2017-11-11 02:08:07ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนายวีระยุทธอุปเนตร - ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1/1บางปะกอกวิทยาคม11/11/201711-11-2017ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองในชั้นเรียน ม.1/1196173.jpg
196174.jpg
-
2017-10-15 02:23:06 - - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa15-10-201727-10-20171111111111111111111111111111111 - -
2017-09-04 03:01:01 - - สู้รุ่ยเจียง - ดิฉันเป็นนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาภาษาไทย ดิฉันได้ทราบว่า โรงเรียนของท่านมีกลุ่มวิชาภาษาจีนการเรียนการสอน
ดิฉันมีความสนใจขอรับใช้ท่านในการสอนภาษาจีน หากท่านต้องการรายละเอียดกรุณาติดต่อโทรศัพท์ 062-345-7798 จักเป็นพระคุณยิ่ง
- 25-12-201725-02-2018 - - -
2017-09-03 16:27:19 - - อัญชุลีวิชัย - อบรมตามโครงการพัฒนาครูของ สพฐ.
หลักสูตร กระเป๋าตังหายไปไหน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
02-09-201703-09-2017เป็นการอบรมในสาระเศรษฐศาตร์ เกี่ยวกับการออม เราสามารถจะบริหารการเงิน เพื่อเก็บออมเงินไว้ใช้ในอนาคต ซึ่งนำมสอนนักเรียนในได้20170903_151543.jpg -
2017-09-03 08:59:08 - - นงนุชแพทยานันท์นางสาวเพ็ญศิริ เนตรจันทร์ และนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6วันทานาบาตะหอประชุมยูงทอง โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.1 กรุงเทพมหานคร15-08-201715-08-20171. นักเรียนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ตามพระราชบัญญัติการผศึกษาแห่งชาติ. 2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน. 3. นักเรียนมีคุณธรรม 12 ประการ 4. ครูได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมากยิ่งขึ้น. 5. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและสังคมIMG_6142.JPG
IMG_6148.JPG
IMG_6151.JPG
IMG_6171.JPG
IMG_6237.JPG
IMG_6268.JPG
IMG_6297.JPG
IMG_6317.JPG
IMG_6342.JPG
IMG_6361.JPG
IMG_6363.JPG
IMG_6367.JPG
IMG_6386.JPG
-
2017-09-03 08:44:32 - - นงนุชแพทยานันท์ - ทักษะและเทคนิคการสอนในยุคไทยแลนด์4.0มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี02-09-201703-09-20171. การใช้โปรแกรมKahootในการเรียนการสอน. 2. การศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0. 3. การสร้างคลิปวีดิโอในการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 4. การสร้างสื่อจากโปรแกรมJigsawIMG_6966.JPG
IMG_6976.JPG
IMG_6987.JPG
IMG_6993.JPG
IMG_7003.JPG
IMG_7009.JPG
IMG_7016.JPG
2017-08-31 05:25:18 - - พงษ์วริษฐ์มะโนน้อมนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีดา
นางสาวเจนจิรา สุขเจริญ
นางสาวณัฐพิรุณญา กิจเจริญวงศ์
การแข่งขันโต้วาทีโครงการสืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์31-08-201731-08-2017รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2IMG_4020.JPG
IMG_4022.JPG
IMG_4024.JPG
IMG_4026.JPG
IMG_4039.JPG
-
2017-08-28 03:33:10 - - จุฑามาศอภิมหาเดชาพงศ์ - อบรมหลักสูตรวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียนโรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ26-08-201727-08-20171.ได้รับความรู้ และเข้าใจเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ
2.การส่งเสริมผู้เรียนด้วยกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
- -
2017-07-24 05:34:53 - - สุทธิดามีทองคำ - Infographic 101 แปลงข้อมูลเป็นภาพศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - 13-06-20171.ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด ความสนใจ กับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ
2. ได้เรียนรู้ เทคนิค แนวคิด ขั้นตอน ในการใช้สร้างสื่ออินโฟกราฟิกให้เขาใจและนำเสนอขอมูลเป็นรูปแบบภาพให้มีความดึงดูดและน่าสนใจ
3.สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสื่อความรู้เป็นของตนเองได้
20292116_1422430534513439_366205608_n.jpg
20317169_1422431711179988_220554655_o.jpg
20348266_1422429377846888_1207945279_o.jpg
20353814_1422428764513616_1285689883_o.jpg
20394625_1422428581180301_1586371536_o.jpg
-
2017-07-24 04:44:11 - - พัชรินทร์ณ สมบูรณ์นางพรพรรณ นมัสไธสงสัมมนาครูบรรณารักษ์ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุดและครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนห้องประชุมราชพฤกษ์ สพม.1 บางแวก - 13-06-20171.ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรตามโรงเรียนต่างๆในเรื่องของการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้บริการห้องสมุด
2.ได้รับทราบเทคนิคกระบวนการต่างๆในเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ควรทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมีหลากหลายแล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนที่สามารถดัดแปลงนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม
20347831_10207892101575160_1083085743_o.jpg
20348037_10207892101535159_1764272775_o.jpg
20370786_10207892101335154_262026727_n.jpg
-
2017-07-21 03:28:33 - - ณิชาฒ์สุกรี - ประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OBEC Forum)โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ - 19-07-2017การบริหารจัดการรายรับรายจ่ายเงินงบประมาณ28271.jpg
28272.jpg
-
2017-07-21 03:15:27 - - ณิชาฒ์สุกรี - อบรมสัมมนาประชุมใหญ่สามัญประจำปีรองผู้อำนวยการแห่งประเทศไทยโรงแรมรอยัลซิติี้ระยอง11-07-201713-07-2017ความรู้เรื่อง PLC และระบบจัดซื้อจัดจ้าง28261.jpg -
2017-07-21 02:42:11 - - วีระยุทธอุปเนตร - PLCบางปะกอกวิทยาคม18-07-201718-07-2017เข้าใจ PLC มากขึ้นbanner.jpgวรรณี.jpg
2017-07-20 02:42:14 - - ทดสอบเทส - ทดสอบทดสอบ20-07-201721-07-2017 - - -
2017-07-19 23:17:13 - - วีระยุทธอุปเนตร - อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ริมธารรีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก07-13-201707-15-2017ได้รับประสบการณ์ที่ดีปืนเขากัน_๑๗๐๗๒๐_0010.jpg
ปืนเขากัน_๑๗๐๗๒๐_0018.jpg
อบรมวันที่ 3_๑๗๐๗๒๐_0029.jpg
อบรมวันแรก_๑๗๐๗๒๐_0020.jpg
อบรมวันแรก_๑๗๐๗๒๐_0022.jpg
เกียรติบัตร.pdf