שם פרטישם משפחהמועדוןמקצה אופני הרים
אורסרורCSCקדטים א
אביעדמשלadminבוגרים רמה 2 40-49
גבעברעםעמק האושרבוגרים רמה 1 19-29
רועיוינברגTACCגוניורס בנים 17-18
נדברייסברגTNTגוניורס בנים 17-18
מאורמנדלטימישגבילדים ב
ניבאשורטימישגבילדים ב
ליאבקולטמועדון רוכבי השרוןאפרוחים ב
אביבבנטלcity cycling clubקדטים א
גליוואלךcity cycling clubגוניורס בנות 17-18
יואבקולטמועדון רוכבי השרוןאפרוחים ב
יותםדשאcity cycling clubקדטים ב
אלוןשוחטcity cycling clubגוניורס בנים 17-18
עמיתרוזיקמועדון רוכבי השרוןילדים ב
נועםלייקיןטימישגבאפרוחים א
נועםכהן שוחטTNTספורט נערים 15-16
מורןזגהרוכבי קריותילדים ב
מאורזגהרוכבי קריותקדטים ב
יואבדרורThe Buttonsעילית גברים 19+
- - - -
לירויחיימוביץ'רוכבי קריותילדים א
יונתןיתוםHD-Trekעילית גברים 19+
טיםשקולניקcity cycling clubאפרוחים ב
אלוןספירמסטרס חיפהילדים ב
תמרלנגרמסטרס חיפהקטקטים ב
איילקלייןBikeguideילדים א
נירפביאןמועדון רוכבי השרוןגוניורס בנים 17-18
גלירייכרטעמק האושרקדטיות א
רועישפיראמועדון רוכבי השרוןספורט נערים 15-16
רועיפביאןמועדון רוכבי השרוןילדים א
נועהלוריהadminבוגרות רמה 3 40-49
דוריעופריטימישגבקטקטים ב
קורןאמויאלTNTקדטים ב
נועםרוזנצוויגcity cycling clubקדטים ב
- - - -
עומרריישcity cycling clubילדים ב
עמריארבלadminבוגרים רמה 1 30-39
עמריסלעמועדון רוכבי השרוןקדטים ב
שלומיחיימיBike Wayעילית גברים 19+
גלעדשימועדון רוכבי השרוןאפרוחים א
יאירגוטליבמסטרס חיפהקטקטים ב
איתןלויTNTגוניורס בנים 17-18
הדרבן עמיcity cycling clubאפרוחים א
בןיחזקאלBike Wayבוגרים רמה 1 30-39
סערורטהייםעמק האושרקטקטים ב
צוףברוןcity cycling clubגוניורס בנים 17-18
גורברוןcity cycling clubילדים א
משהחמוThe Buttonsבוגרים רמה 2 40-49
גליוינברגcity cycling clubעילית נשים 19+
נטעבויםעמק האושרילדות א
יונתןמיכאל שחםcity cycling clubילדים ב
- - - -
- - - -
- - - -
זיושניידNCCקדטים א
עידואשלTNTקדטים ב
זהרבר יוסףעמק האושרילדות א
דרורסטTNTבוגרים רמה 3 50-59
שגיאפרנקמלך העליותקטקטים ב
ליאםריבןTNTקדטים ב
מנואלפלכטרcity cycling clubאפרוחים א
אורילוריהמסטרס חיפהבוגרים רמה 2 17-29
גיאלוריהמסטרס חיפהבוגרים רמה 2 50-59
נעמילוריהמסטרס חיפהקדטיות א
תמיריגאלטימישגבבוגרים רמה 2 50-59
יונתןברNCCקדטים ב
נירצואלהCSCספורט נערים 15-16
תומרברוךcity cycling clubבוגרים רמה 2 17-29
ארזשטינמץטימישגבאפרוחים ב
נתנאלקנטורNCCקדטים ב
דרורפקץ'HD-Trekבוגרים רמה 1 30-39
ניבמאירTNTבוגרים רמה 3 17-29
רותםוינדמילרcity cycling clubקדטים א
יואבענבהטימישגבאפרוחים ב
יונתןאבודרהםBikeguideילדים ב
עידוגולדשטייןמועדון 500 וואטגוניורס בנים 17-18
עידוציונימסטרס חיפהקטקטים ב
יואבציוניcity cycling clubקדטים א
גיאזסלרBike Wayעילית גברים 19+
יעקבגרשטייןמלך העליותבוגרים רמה 2 40-49
איתמרצחורcity cycling clubקדטים ב
גיאטהרBikeguideילדים ב
תומרזלצמןטימישגבעילית גברים 19+
יובלזלצמןטימישגבקדטים א
טלגמזוHD-Trekבוגרים רמה 2 40-49
שחרשפיגלטימישגבאפרוחים א
- - - -
איילתפרנקמלך העליותאפרוחיות ב
עומרלהבNCCגוניורס בנים 17-18
מעייןגסנר אליcity cycling clubקדטים א
רונןאליסcity cycling clubעילית גברים 19+
גלכהןמלך העליותקטקטים ב
אמל (קריסטיאן)אבו חאטוםThe Buttonsבוגרים רמה 1 30-39
סהרכהןcity cycling clubקטקטים ב
דורוןמניסThe Buttonsבוגרים רמה 1 19-29
ירוןאורןCSCילדים ב
מעייןפינקססיגמאקטקטים ב
יצחקבן יוסףמסטרס חיפהבוגרים רמה 3 50-59
אדםאלייתיםcity cycling clubילדים ב
אורישטרקספורטיםאנדורו גברים/בנים
הדרןצינסקיcity cycling clubאפרוחים ב
תומרפרץNCCקדטים ב
אוריהרשקוביץעמק האושרילדים ב
אוהדציוןטימישגבאפרוחים א
סאןקרןמלך העליותילדים א
עומרכצמןcity cycling clubגוניורס בנים 17-18
נתנאלזיוסיגמאעילית גברים 19+
כפירקוזלובסקיBikeguideקטקטים א
רהבפלצמןמלך העליותאפרוחים ב
עומרשקדBikeguideקטקטים ב
רואיכהןמלך העליותילדים ב
יפתחשושניטימישגבגוניורס בנים 17-18
טוהרזךCSCילדים ב
- - - -
איתןדהאןמלך העליותבוגרים רמה 2 30-39
- - - -
תומרבן שמחוןTNTבוגרים רמה 1 19-29
אסףגוטליבטימישגבקטקטים ב
אמריפיינגזיכטcity cycling clubקדטים א
אלוןשפיצרמסטרס חיפהילדים ב
עומרלרךמלך העליותאפרוחים א
נועםאורוןמסטרס חיפהילדים א
נעמהנוימןטימישגבעילית נשים 19+
איתימויאלטימישגבקטקטים ב
נדבעמרטימישגבקדטים ב
אילוןבן אריהטימישגבאפרוחים ב
שרוןבן אריהטימישגבילדים א
איתיבירנבויםבשביל האופניים בגלילבוגרים רמה 1 40-49
אביבבן-סימוןCSCבוגרים רמה 3 17-29
ליאןטאהאטימישגבילדות א
רוםלביאCSCילדים א
אנג'לודיברוליRacing Team XXXבוגרים רמה 1 40-49
גילי ליגונןliטימישגבגוניורס בנים 17-18
יואבליפשיץמועדון רוכבי השרוןאפרוחים ב
יאירכספיCSCילדים א
אישוורץטימישגבאפרוחים א
דורוןמדוברCSCקדטים ב
גיאלשםTNTעילית גברים 19+
רמירונןמסטרס חיפהבוגרים רמה 3 30-39
תומרמרגליתcity cycling clubקדטים ב
יעלשחרטימישגבאפרוחיות א
תמירכהן דה רואיטימישגבילדים א
רנןגילמור אוסטרטימישגבילדות א
עידוגבאיBikeguideקדטים א
עומראידלברגסיגמאאפרוחים ב
אריקקליימןThe Buttonsבוגרים רמה 2 40-49
רומיולדניצקיCSCקדטיות ב
ניתאירבוחCSCילדים ב
עמריחסידמועדון רוכבי השרוןגוניורס בנים 17-18
אופקברמימסטרס חיפהילדים ב
ליעדפזטימישגבקדטים ב
תומרעובדיהטימישגבאפרוחים א
אלכסמישליאקובמסטרס חיפהבוגרים רמה 3 17-29
איתיהרץמועדון 500 וואטקטקטים א
יסמיןקרןעמק האושרקדטיות א
יובלקרןעמק האושרקטקטים ב
יועדבן זקןרוכבי קריותספורט נערים 15-16
עומראלעניcity cycling clubאפרוחים א
בועזחמוcity cycling clubבוגרים רמה 1 30-39
איתמרבצלאלעמק האושרילדים ב
תומרזרחיטימישגבאפרוחים א
תוםכהןמסטרס חיפהאפרוחים א
דניאלספרניחמש מאות וואט עמקיםילדים א
רוןבן-אפריםCSCילדים ב
תומרכספיCSCילדים ב
רוןקדשאימועדון רוכבי השרוןגוניורס בנים 17-18
רועיקדשאיסיגמאאפרוחים ב
אילוןכהןTNTקדטים ב
גלקדשאיסיגמאקדטים ב
גיאברHD-Trekבוגרים רמה 1 19-29
אלישעמרגוליסטימישגבאפרוחים ב
סערעידןמסטרס חיפהאפרוחים ב
דניעידןמסטרס חיפהבוגרים רמה 2 50-59
יהונתןמאורמסטרס חיפהקטקטים ב
דודשגבטימישגבקטקטים א
הללזליקובסקיטימישגבקטקטים א
אליאספרלמוטרמועדון 500 וואטבוגרים רמה 3 60-69
אורילאונציניטימישגבעילית גברים 19+
שרוןלאונציניטימישגבבוגרים רמה 2 50-59