ადამიანური რესურსების ინტეგრაციები

About ადამიანური რესურსები

Jotform წარმოადგენს ადამიანური რესურსების პროფესიონალების მოწინავე არჩევანს. ონლაინ ფორმები და მონაცემთა შეგროვება ეხმარება რეკრუიტერებს და სხვა HR პერსონალს დააჩქარონ თავიანთი ყოველდღიური საქმიანობა და აპლიკაციები საშუალებას აძლევს მოარგონ და გააუმჯობესონ თითოეული ონლაინ ფორმა. იხილეთ HR განაცხადები აქ.