ურთიერთშეფასების ფორმები

About ურთიერთშეფასების ფორმები

არ აქვს მნიშვნელობა გსურთ თანამშრომლის წარმადობის მიმოხილვის ან ჯგუფური პროექტის უკუკავშირის მიღება, შეაგროვეთ ყველა საჭირო ინფორმაცია Jotform-ის ურთიერთშეფასების უფასო ონლაინ ფორმების გამოყენებით. აირჩიეთ სასურველი უფასო შაბლონი და მარტივად მოარგეთ თქვენს საჭიროებებს - შემდეგ ჩასვით ფორმა თქვენს ვებსაიტზე ან გააზიარეთ ლინკის გამოყენებით რათა მომენტალურად დაიწყოთ უკუკავშირის მონაცემების შეგროვება. ყველა გამოხმაურება უსაფრთხოდ შეინახება თქვენს დაცულ Jotform ანგარიშში.

Feel free to add more questions, choose new fonts and colors, or upload photos with our drag-and-drop builder. If you’d like to analyze feedback to reveal important insights, create reports instantly with Jotform Report Builder — or send feedback to other accounts automatically with 100+ readymade integrations! Switch from time-consuming paper forms or emails and collect feedback more efficiently with free Peer Feedback Forms from JotForm.